Nintendo, Wii U

Fatal Frame: Nuregarasu no Miko Trailer 7/16/14